2018թ. օգոստոսի 14, երեքշաբթի

 10:32

ԼՐԱՀՈՍ


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունավետ համագործակցություն՝ կադրային լուրջ բազա

«Եթե Հայաստանը սկսի ներկրել ավելի մեծ քանակով ադամանդ, ինչպես անում էր ժամանակին, ապա կկանգնենք լրջագույն խնդրի՝ ադամանդագործների դեֆիցիտի առաջ»


«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն. Հա­ճույ­քով մե­ծա­ցող ե­րե­խա­նե­րը մեր հու­սա­լի ա­պա­գան են…

«Բանալի» ընտանիքի կենտրոնի առաքելությունն է օգնել հոգեբանական խնդիրներ՝ վախեր, ան­հանգս­տութ­յուն­ներ, նե­ղաց­կո­տութ­յուն ձևա­վո­րած ե­րե­խա­նե­րին հաղ­թա­հա­րել դրանք և ն­պաս­տել  նրանց հո­գե­կան ա­ռող­ջութ­յան պահ­պան­մա­նը:


Ա­վագ դպրոց. կա­յա­ցու­մը դեռ ըն­թաց­քում է

ՀՀ կրթա­կան հա­մա­կար­գը մար­տահ­րա­վեր­նե­րի ժա­մա­նա­կաշր­ջան է ապ­րում՝ կրե­լով նշա­նա­կա­լի փո­փո­խութ­յուն­ներ: Այդ փո­փո­խութ­յուն­ներն ընդգր­կել են կրթա­կան գոր­ծու­նեութ­յան տար­բեր ո­լորտ­ներ, և­ ա­մե­նա­կար­ևորն այն է, որ բա­րե­փո­խում­նե­րը շա­րու­նակ­վում են:


Գ­րա­գետ հիմ­քեր ար­վես­տի հա­մար

Տես­նել ու ըն­կա­լել, գնա­հա­տել  ու վեր­լու­ծել գե­ղե­ցի­կը և վեր­ջա­պես ա­րա­րել գե­ղե­ցի­կը սո­վո­րեց­նում է ար­վես­տը: Գե­ղե­ցի­կը ար­վես­տում միայն ար­տա­քին կա­տար­յալ ձևե­րը չէ.


Կր­թա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն զին­վո­րա­կան­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին

«­Զին­վո­րի մայր» հկ-ն ստեղծ­վել է 1991թ. հայ­կա­կան բա­նա­կի կա­յաց­մա­նը նպաս­տե­լու հա­մար: Նախ 1992-1994 թթ. 300 կին կա­մա­վո­րա­կան­ներ հա­մախմբ­վե­լով՝  հի­վան­դա­նոց­նե­րում խնա­մե­ցին շուրջ 2.5 հա­զար վի­րա­վոր ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի:


Սի­ներ­գիա. հե­ռա­հար կրթութ­յուն բարձր չա­փա­նիշ­նե­րով

Հա­մաշ­խար­հա­յին չա­փա­նիշ­նե­րով ո­րակ­յալ կրթութ­յուն ռու­սա­կան ա­ռա­ջա­տար հա­մալ­սա­րան­նե­րից մե­կում. սա այ­սօր հնա­րա­վոր է ձեռք բե­րել ոչ միայն  հայ­րե­նի­քում, այլև մայ­րե­նի լեզ­վով:


Հեռանկարային քայլեր մանկապատանեկան սպորտում

Պետությունը պետք է համաչափ մոտեցում ցուցաբերի երեխաների կրթության հնարավորություններին և նախասիրություններին ու, հաշվի առնելով նրանց ազատ ժամանցի արդյունավետ կազմակերպումը, ապահովի մասնագիտական լիարժեք ինքնուրույնությունը:


Հայ զարդարվեստի փորձի փոխանցում

Հայկական ժողովրդական ասացվածքն ասում է՝ արհեստավորը մինչև կեսօր է սոված: Հավանաբար այս ասացվածքի հեղինակները հենց ոսկերիչ-արծաթագործները, քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրողները, խեցեգործները, մանրանկարիչները,


Հայ կրթական հիմնարկություն . կրթության հովանավոր ՝ 65 տարի

Հայ Կրթական Հիմնարկությունը (ՀԿՀ) հիմնադրվել է 1950 թվականին Լոս Անջելեսում` աջակցելու հայ ուսանողներին և կրթական հաստատություններին: Վաղ տարիներին ՀԿՀ-ն դպրոցներ է հիմնել Մերձավոր Արևելքում, այդ թվում՝ Լիբանանում, Հունաստանում և


70 տարի սպորտի թիկունքին.ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը ազգային և տարածաշրջանային նշանակության կրթական և գիտամշակութային հաստատություն է, որը մեծ դերակատարություն է ունեցել երիտասարդ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակության


Հայ կերպարվեստի ավանդույթներով

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում տարիներ առաջ շատ էին նկարիչների արվեստանոցները: Դրանք պակասեցին, բայց, մթնոլորտը, միևնույնն է, չփոխվեց: Այն պահողն ու ավանդույթները շարունակողը դարձավ Մինաս Ավետիսյանի անվան


Հաջող հերթափոխ օլիմպիական դաշտում

Օլիմպիզմը կենսափիլիսոփայություն է, որը վերհանում և միավորում է մարմնի, կամքի և մտքի ամբողջ ներուժը: Օլիմպիզմը, միահյուսելով սպորտը մշակույթի և կրթության հետ, ձգտում է մարդու ներդաշնակ զարգացմանը, նպաստում խաղաղ հասարակության


Նախադպրոցական կրթություն. տարբերվող մոտեցում նոր սերնդին

Նախադպրոցական կրթություն. ի՞՞նչ է պահանջում այսօր այս հասկացությունը: Ճի՞շտ ենք արդյոք կազմակերպում այն մեր երեխաների համար, որտե՞ղ ենք սխալվում, և արդյունքում ի՞նչ սերունդ կարող ենք ակնկալել վաղը: Այս խնդիրների քննարկումը Օկի Դոկի


ՖԻԶՄԱԹ. Կրթություն գիտական մակարդակում

Գիտության յուրաքանչյուր հաղթանակ սկսվում է երևակայության մեծ խիզախումից, ու այս հաղթարշավում արդեն 50 տարի լուրջ ասելիք ունի ԵՊՀ-ին առնթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցը: Կրթօջախի առաքելությունը տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի, Արցախի և սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների ֆիզիկամաթեմատիկական


Գիտական զարգացում պետական մեխանիզմով

Խորհրդային տարիներին Հայաստանն իր գիտական արդյունքներով 3-րդն էր` Ռուսաստանից և Ուկրաինայից հետո: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո տնտեսական անկումն ու ֆինանսավորման ընդհատումը զգալի չափով դանդաղեցրին հայկական գիտության զարգացման ընթացքը:


Նկարի միջոցով արտ-թերապիայի առեղծվածը

Արտ-թերապիայի հիմնական նպատակն անձի ներդաշնակ զարգացումն է ինքնաարտահայտման և ինքնաճանաչման կարողության զարգացման միջոցով: Մեթոդի շարժիչ ուժն արվեստն է, որն օգնում է


Լավագույնը դառնալու հնարավորություն

Սպորտի մասսայականացումը և ազգաբնակչության ֆիզիկական դաստիարակությունը, առողջ ապրելակերպը, ինչպես նաև ազգային ավանդույթները հիմք են հանդիսանում սպորտային նորանոր ձեռքբերումների ու նվաճումների համար:


Որակյալ ռեզերվ հավաքական թիմերին

Որքան ակտիվ լինի պատանիների ու երիտասարդների սպորտային ներկան, այնքան ապահովված կլինի նրանց առողջ ու արժանապատիվ ապագան: Ուրախալի է, որ վերջին շրջանում ավելի շատ երեխաներ


Չեմպիոններ պատրաստելու ավանդույթներով

Ավելի արագ, ավելի բարձր, ավելի ուժեղ» (լատ. Citius, Altius, Fortius) օլիմպիական կարգախոսը չի կորցրել իր արդիականությունը: Այն շարունակում է արտահայտել մարդու մշտական ձգտումը դեպի


Որակյալ կրթություն անհատական մոտեցմամբ.Ադամյան դպրոց

Ժամանակակից կրթությունը և աշակերտի անհատականությունը դիտվում են անքակտելի կապի մեջ: Դա բացատրվում է նրանով, որ դպրոցական տարիքը համապատասխանում է անցումային մի քանի բարդ շրջանների հետ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՇԽԱՐՀ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՔ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ