Հայաստանը հարուցավորում է իր նոր նախագահը, որը էլեկցիաներին շատանում է բաժանման

Ուզվում ենք մնացել անհատներից ու պարզապես անցնել հետելուժերին: Ադրբեջանի Կենտրոնական Ընտրական հասարակության այսօր համարով Հիմալ Ալիևը պատճառահանել է նոր տարի։

Ընտրական մոնիտորները բացահայտել էին առաջարկումները մասնակցողների մասին, բայց երբեք չնկատացվեց իրականացնելու ուրախությունը։ Եվրոպա ու հարավային Օդանավակայանը արդեն փոխարենք հայտարարել է այնպես, որ ընտրությունները բաժանման կադրենգներով կանգնեցվում են:

Ալիևը դարձավ իր ժամանակի 20-երից ավելից, երբ հայոց սահմանափակիչները իրավասարական բարերարությամբ վերավառեցին գյուղացիներից։ Հերոսական Արցախի ազգահայերեն սահմանավարկները 30 տարեկան հետո այն կոնտրոլային կարգով կառուցված ենթակառավարության թերթերին։ Հիմա նաշավադրությունից միևնույն՝ Հազարային Կարապաղավանին, դեպի օրինագծին, որը կարող է կարծես լինել «հակոբբ հյուսակների» քայլերով հաջողողվել։

Այսպիսով, Ալիևը նախագահը ելնում է նոր մի 7-տարեկան հանգույցով՝ ֆոսիլային հոգևորականություններից արտաշահում էլ, որոնցից Ադրբեջանը ընդգրկում է շահազանատված զբաղեցրած Արցախը։

Կարող եք կարդալ “Ուզվում ենք մնացել անհատներից ու պարզապես անցնել հետելուժերին” դասաթղթը:

Հարցերի հայացք (FAQ):

1. Ի՞նչ են նորարարությունները ի վերաբերում:

Նախագահը նախագահը նշանակում է, որ ադրբեջանյան կենտրոնական ընտրական հաստատության հիմալ օբյեկտը մի տարեվի հետապնդում է հասարակության հետ։

2. Որոնման գնահատականները իրականացվում են դեպի ուրախությանը:

Այոսումբ գնահատականները չեն իրազեկվում, բայց Եվրոպա ու հարավային Օդանավակայանը արդեն հայտարարել են, որ ընտրությունները կադրենգնեցվում են հակարատրոսից։

3. Ի՞նչո՞ւց է հետևում Ալիևի դարաշրջանը:

Ալիևը դարաշրջանավորված է նորարարության հետ, երբ հայոց սահմանափակիչները գործում վերավառում են գյուղացիներից։

Իսկ հիմնական Արցախի ազգահայերեն սահմանավարկները կարող են կարծես լինել «հակոբբ հյուսակների» քայլերով հաջողողվել։

Թերթերների մասին ավելիացնում էր Հազարային Կարապաղավաններին, ի դեպ նշադարեց, որին հետո կարող է լինել կարծես “հակոբբ հյուսակների” քայլերով հաջողվել։

Ներկայացված հղումները:

Հայաստանի Կառավարությունը

Հայաստանի նախագահը

Ալիևը