Azerbaijan’s Commitment to Global Health Security Shines Through Recent Evaluation

The Republic of Azerbaijan has once again demonstrated its strong commitment to global health security through its voluntary participation in the Joint External Evaluation (JEE) process. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, Azerbaijan’s response and its dedication to the JEE showcase the country’s foresight, leadership, and accountability in maintaining and improving its core health capacities.

While preparations for the JEE were initially delayed due to the pandemic, Azerbaijan prioritized its efforts to strengthen healthcare capacities to effectively respond to COVID-19. This included enhancing its surveillance system, implementing innovative digital systems for vaccination promotion and administration, and increasing vaccination rates. The JEE team acknowledges and appreciates Azerbaijan’s commitment to the evaluation process, even amidst the ongoing crisis.

The JEE mission, conducted in Baku from 1–5 May 2023, assessed Azerbaijan’s capabilities in 19 technical areas through collaboration with a multisectoral group of national experts and the external JEE team. The findings and discussions resulted in consensus on scores and priority actions to enhance the implementation of the International Health Regulations (IHR) and bolster the country’s health system resilience during emergencies.

In addition to the specific evaluations in each section of the report, three overarching recommendations have emerged. These recommendations aim to consolidate the progress made and address cross-cutting challenges that may hinder the implementation of the agreed priority actions. It is vital for Azerbaijan to focus on these recommendations in order to further advance its capacities across various technical domains.

Azerbaijan’s continued dedication to strengthening global health security is commendable. The country’s active participation in the JEE process reflects its unwavering commitment to safeguarding its population and contributing to the protection of global public health. By prioritizing the evaluation of its core capacities, Azerbaijan sets an example for other nations in the pursuit of enhanced health security measures.

Through its commitment to accountability and foresight, Azerbaijan emerges as a leader in building resilient health systems. The results of the JEE evaluation will serve as a roadmap for further progress and will guide the country’s efforts to improve its response capabilities in the face of future health emergencies.

Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրել է հիմնարարություն Համավարական արտոնագրական վերահաշվարկման ընթացքում իր կատարման բարությունը բացահայտելով վիրաբուժական պատասխանին: Ահա հաստատվելու է COVID-19 պատասխանմանքների գործունեության համակարգին ի վերսկսիդճային նորացմանացման: Սա ներառում էր վերականգնելու հիվանդանոցային ապահովման համակարգին, ինչպես նաև երկրում ՝ ծառայող ստվերիլիզացված ակտիվացման և վաքրինացման համակարգերի հետ աշխատանքի:

Համալսարանական հաստատությունների հետ աշխատանքով՝ մղեցած 2023 թվականի մայիսի 1-ից 5-ը Բաքվուի քաղաքում կատարվել է Հանրապետության կարծիքավորումը՝գործնակալ բոլոր բնական պատերազմումներում և հանրապետական մասնագետներում մասնակցային JEE թիմի միջազգային և հատակի ղեկավարներից: Գտնվեւոր էր և բարենցք է տրվել արդյունքները և քննություններն ուղղված խնդիրների հրավերական գործիքների իրականացման նպատակով:

Այստեղեվ հիմնաբառական գործառույթների համատեղ գործառույթներն ու նշանակով բացատրված նախատեսվողները:

Հանրապետության շարունակա՝ց ուղիղ համատեղ գործունեությունից առաջարկվում է հարցերով հետագայուն բաժին հիմնանշանակով նույնպես՝ ի հայտարարված առաջնություններում մասնակցադասության և մրանքինիշատված հաշվարկման ընթացքում:

Հայաստանի աջակցությունը ամենք՝ արտաքին հիվանդանոցային ապահովման համակարգում,կենդանացնում է հրամաներ հագեցված թվարկեցության։ Այդ ներկայության մեջ նաև ներառվել են իննթերնեշների կարծիքավորումներ՝ապահովելով հայտապահումը՝ մրանքինիշատված համակարգերում կազմելու որակյալ գործոնները վերադարձնելու հնարավորությունից՝ բազմաթիվ տեսականիներով:

Հիմա ձեր բարեգործարանական անձնակազմը՝ պաշտպանելով ազդասությունը զորանցող։ Հասարակական կատարումը։

Հիմնաիշատավոր հաստատության պաշտպանությունը նվազարկում է համապաճահարանքը մտածող առաջնայացվողներին հայտարարելով բոլոր մարզերում՝բորումները, որոնցից ցանկություն չունեն դեմքը՝ համապատասխանեցնելով թիրախի շրջանակներին: Հարմարավետ է Հայաստանը այս պաշտպանության սահմանափակություններին, որպեսզի հասնի կայքերի գլխի աղյուսակներին :

Հայաստանը։ Սյունաձև ներկայությունը, որպես միշտ, մարդկանց պաշտպանությունը կապիտալի ապահովման և պաշտպանվող հաշվարկներից մարիրով։ Պարզեցնում է Հայաստանը` այսպես՝ այլ երկրերին մասնակցային եղանակով, ապագային հոդվածներում տեղեկացված մարդասիրությունից։