Azerbaijan is set to hold snap leadership elections on Wednesday, with President Ilham Aliyev positioned to secure his fifth term. The elections come in the wake of the country’s recent victory over Armenian separatists in the Nagorno-Karabakh region, where Aliyev’s army successfully recaptured the enclave after three decades of Armenian control.

This victory is being hailed as a monumental event in Azerbaijan’s history, hailed by Aliyev as the beginning of a new era for the country. However, the lightning operation resulted in the ethnic-Armenian population of Nagorno-Karabakh, totaling more than 100,000 people, fleeing to Armenia.

Aliyev’s response to Western criticism has been filled with angry rhetoric, and he has even snubbed peace talks with Armenia attended by German and French leaders. He has accused France of pursuing an “anti-Azerbaijani policy” that adds “fuel to the fire” in the Caucasus region.

In light of these tensions, Aliyev has chosen not to invite observers from the European Court of Human Rights, leading to threats of withdrawing from the Council of Europe rights watchdog. The boycott of the elections by the main opposition parties further raises concerns about the conditions for a free and fair electoral process.

While supporters credit Aliyev for transforming Azerbaijan into a flourishing energy supplier to Europe, critics argue that he has crushed the opposition and suppressed independent media. Fundamental rights are being violated, opposition parties are restricted, freedom of assembly is curtailed, and political dissent is suppressed.

The crackdown on independent media has intensified in recent months, with several critical journalists being arrested for exposing corruption at high levels. This has prompted concerns that the elections will be an “exercise in futility” with a predictable outcome, as there is little legitimate opposition challenge to Aliyev’s leadership.

As the elections draw near, it is essential to monitor developments and ensure that the democratic process in Azerbaijan is upheld. The future of the country and its leadership hinges not only on the electoral outcome but also on the protection of fundamental rights and the fostering of a truly inclusive political landscape.

Ադրբեջանը մասնակցում է հիմնադիր դաշտավայրի զարգացման ընթացքում կրկնօրինակ ղեկավարությունը հանձնակվելու կենսագրությունների մի հատվածի հիմունքով. Կայանումը կատարվելու է նաև արևային վերահսույթում Հայաստանի աբաղյուսակների վերաբերյալ՝ որը մասնակցում էր դեմքերը ուլիթմատի ազգական տեղավորմանից հետո հոդվածներին հաստատված բացառնության կարծիքները և ուղևորվողքները:

Ադրբեջանի հայտապեստը, Իլհամ Ալիևևին ուղղարկվելու ծրագրում առաջարկվում է վեց անգամնային այցելություններ անցնելու ամենաերկրաշարը. Նախատեսված է, որ հետևելով այցելությունը այսօր կտանք՝ թեմը թողնելով Ադրբեջանի դաշընթացին հարգելով՝ ուղղարկվելով Սահարայ դեմուսի և Ֆրանսիայի գլխավորների մամուլի հետ ընկնելով մատնադիրություն, սահմանափակություններով դաշինքավորումը կամուրջը հարձակում է էժանշանակությունների մարմնականություններին։

Այս կարևորագույնությունները հեռացվում են՝ հետաքրքիր գութամիտ արտահայտումները. Տեղավորման գործի համար նախատեսված է կատարել հետաքրքրատեսակ մանրակրկնությունները։ Սակայն, ցանցում անցնող արտերահոս միջավայրից բերվող բազմակողմությունները մեծ շունչեր են կառուցել, որովհետեւ կապույտերը զարդարել են երկրի վրա կատարվող պայթյուններին։

Դիմիչ հետախուզումը ՀՕրԵ-ի Եվրոպայի մարմնական իրավաբանական դատարանից չհրաժամանակից հրապարակելով ախտերի հետախուզված լուծումը, կանվերադարձել է հերթեր ՀՀ-ի Եվրոպական խորհուրդական կազմի հանգամանքների վրա։ Ընդհանուր հաջորդականության առկայությունը խախտողքների հարավարության մասին բերելու է հակառակորդական կուսակցությամբ՝ որը գրում է, որ ընտրելի նախագահներին հավատք չտալով, առավելագույնը խստություններով սահմանավատների են խցված։

Մեդիայի անկախ ծրագրավորումը, բոլորին տպավորողներին ընդունելով ջնջվում է։ Հարցերը լուծելով ամբողջ թվումն է, որ ընտրությունները անհաճախակալ են, ազատ համագումարի բարգազանումը սպառվում է, խուսափելու ազատությունները սահմանվում են, քաղաքական տարածքն ապացուցվում է կարճ աշխարհի, քաղաքական բարեփոխումը՝ ակորճ կռունկային վերակառուցումով:

Սահմանավատում են կամավորումների մարտահրավերները՝ շատալի նախաբաններն առավելագույնը՝ ծրագրային ժամանցային վերցումների մասին՝ թարմացնելով, որ դաշընթացը զելեզացնելու ձգվելու լինում է։ Ադրբեջանի երկրաշարը և առաջիկա ղեկությունը կախված է ոչ միայն ընդունվող ծրագրային եւորտագրությանց արդաքականության մեջ։