Շինարարություն եվ ճարտարապետություն

Նոր մտահ­ղա­ցու­մը միշտ էլ ձգում է
«­Վա­լան Պրո­ֆ» ըն­կե­րու­թյու­նը մաս­նա­գի­տաց­ած է մե­տա­ղապ­լաս­տե և ա­լյու­մի­նե դռ­նե­րի, պա­տու­հան­նե­րի և ֆա­սա­դային հա­մա­կար­գե­րի, ա­պա­կյա և մե­տա­ղա­կան կոնստ­րուկ­ցի­ա­նե­րի, շար­ժա­կան մե­խա­նիզմ­նե­րի, միջ­սե­նյա­կային փայ­տյա դռ­նե­րի նա­խագծ­ման և պատ­րաստ­ման աշ­խա­տանք­նե­րում: «­Վա­լան Պրո­ֆ» ըն­կե­րու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 2000թ.` իր հետ հայ­կա­կան շու­կա բե­րե­լով եվ­րո­պա­կան հայտ­նի մի շարք բրեն­դեր: Այ­սօր «­Վա­լան Պրո­ֆը» հան­դի­սա­նում է Salamander Industre Produkte, Pimapen, Volhovec, Fenis Aluminium, G-U ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը Հա­յաս­տա­նում: 2011թ-ից ըն­կե­րու­թյու­նը սկ­սեց զբաղ­վել կա­հույ­քի ար­տադ­րու­թյամբ: Ի­սկ 2012թ. բաց­վեց «Վա­լան Դե­կո­ր» պաս­տառ­նե­րի մաս­նա­գի­տաց­ված սրա­հը, ո­րը զբաղ­վում է հայտ­նի ի­տա­լա­կան Zambiatti Murella, Sirpi և բել­գի­ա­կան Grand Deco պաս­տառ­նե­րի ներ­մուծ­մամբ: