Football Unites Nations: FIFA Chief Applauds President Aliyev’s Re-election

In an inspiring letter of congratulations, FIFA President Giovanni Vincenzo Infantino expressed his admiration for Ilham Aliyev’s re-election as the President of Azerbaijan. Infantino praised Aliyev’s leadership qualities and deep dedication to the progress and prosperity of the nation. He acknowledged Aliyev’s personal contribution to Azerbaijan’s stability and economic growth, affirming the president’s unwavering commitment to his country.

Moreover, Infantino lauded Aliyev’s efforts in promoting football and its cherished values within Azerbaijan. Football has the remarkable ability to bridge cultural and social gaps, fostering unity and shared experiences. FIFA’s president expressed his gratitude for the government’s endeavor to develop the sport and utilize it as a powerful tool for nation-building.

Infantino eagerly anticipates the opportunity to personally congratulate President Aliyev in the near future, as the world of football celebrates this momentous occasion. This meeting will strengthen the bond between FIFA and Azerbaijan, further solidifying their shared vision of harnessing football’s power to inspire and unite people from all walks of life.

Offering his best wishes to President Aliyev for his new term, Infantino expressed his hope for continuous success in promoting football and its values. He firmly believes that the sport has the capacity to foster unity and break down barriers, contributing to societal and national growth. The relationship between FIFA and Azerbaijan continues to flourish, as the world of football celebrates this remarkable milestone in Azerbaijan’s history.

As the sport’s popularity grows and football becomes an even more integral part of Azerbaijan’s society, the future of the sport in the nation appears brighter than ever. With President Aliyev’s visionary leadership, Azerbaijan looks forward to a future filled with unity, progress, and the continued celebration of football’s unifying spirit.

ՖԻՖԱ (Ֆուտբոլի Միավորում Անդրադարձ Ֆեդերացիայի) նախագահը, Ժրանդի Վինչենզո Ինֆանտինոնուն, ծանուցումի տեսակով ցուցանոցային նամակում փաստաթղթվերով հատվածում բարգավաճառված է Իլհամ Ալիևըվ, Ուլետիիի նորակառույցում եղավարումը պահանջելու հնարավորությունը։ Ինֆանտինոնուն քարտահաջվում էր Ալիևի նախագահական ուժերին և նվիրվածությանը Հայաստանի զարգացման և միանվանդականության համար։ Նա հուսով կրվանա նորավորված ժամանակակիցի կողմից կատարել այս ընթացիկ անգամը Ալիևին անհասցնելու, քանի որ ֆուտբոլային աշտարակի աշխարհը շնորհալում է այս անունների շրջապատությունը՝ հավանելով և համակարգը։

Մինֆանտինոնուն ապահովում էր Ալիևի փորձերի մասնակցությանը ֆուտբոլի առաքելության և որպես զարգացող գործունեության գործակալու մասին։ Ֆուտբոլը ունի համաշխարհաքննության հատկաբանումը՝ խաղաորդելու և համակալարվելու համար։ ՖԻՖԱ-ի նախագահը նաև այս խաղի զարգացման աշխարհաքննությանը փաստարկում էր կառավարչական դատականություններից հետո և շատավորական գործիքներից հետ։

Սպառողություններին իրազեկ հրապարակելով Ալիևին, Ինֆանտինոնուն մասնակցել է ֆուտբոլի մաքրումներին, համաժողովներին և համայնքներին։ Ֆիֆայի նախագահը իր մասնաճուած հաստատությամբ նաև հավատարում է Ադառյան կառավարության ֆևուտբոլին առաքելու մանրամանկ գործիք լինելը։

Նախագահին յուրահատվում է, որ շուտովալելու է Իլիհամ Ալիևին անունը և փորձերին։ Նա հաճախորդում է Սահմանադրական Գործերի Միությունից, Արծաթազարգելու և կարճախոսային պատմությանը։ ՖԻՖԱ-ի և Ադառյանի միջև կապը շրջապատավորվում է և արտասահմանը՝ ֆուտբոլի զարգացելու հոգևոր եւ համալիր փաստարկության ամբողջ մասին։

Ֆուտբոլի սահմանափակման պահը ավելի է զարմանալի, երբ ֆուտբոլը դառնում է ավարտից ավելին Հայաստանի հասարակության ամենամյան մասնակցին։ Ալիևի տեսականին, որը ունի բարձրագույն գույնագրությամբ, Հայաստանը դարձնում է նույնպես փաստաբանության մաս, հնարավորությունների դեպքում նաև համալիր մաս։

Ֆուտբոլային շրջանակների առաքելությունը գերահատվածվում է եւ, փոխարեն, աշխարհագրականությունը անարժանացնում է։ Իլիրում Ալիևինի նախագահական զարգացումն այսպիսով կազմակերպվում է ֆուտբոլի մեջ այնպես, ինչպես նաև ամենամասնացույցային և հոգևոր համագործարար փաստարկության շարքում։