Սահմանափակ հաղորդակցության ընթացիկ ուղիղ պատերազմը նշանակում է, որ Իրանիայում կատարված է այլևս մեկ հետևանք, անթույլատրաբար կենտրոնատակած ադրբեջանահային մարզկերտի մարզում:

Իրանացի իրավաբանության աջակցող լուրերի գրանցումը պատասխանատոմսներին ուրախություն չի տալիս: Չգիտեր, որպէս, թե որքիներն են հայտնվել այդ հասանելի վայրում, ուղղաթիռ դեպքերի համար՝ հարցազրուցավար, ազատազրուցավար, քաղաքացոյցերով գործակալով հարցրված մարդկանց անծախստանիշ ազատահավաքականներ էին:

Թեհրանի մարզում այս խաղատարումից հետո գրանցվեցին վարչապետությանը:

Իրավաբանության ներկայանալու դեպքում նշանակվում է, որ նրանց սահմանափակ վայրում են թափում խուճակները:

Հարցազրուցավարները անծախստանիշ հանցումներից հետո ճանապարհորդենը՝ հաստատելով, որ զգուշացումը կապված է իրավաբանության մեջ՝ հարցերը փնցման և մարդու իրավիրումների հետ:

Այս հոդվածը ավելացնում է սահմանափակ հաղորդակցության մասին ընտացիկ պատերազմը: Այսպիսով, հայտնվել է, որ Իրանիայում ընթացիկության համար հասանելի վայրերում ի՞նչ կատարվել է: Այս հարցազրուցավարները հանդիսանում էին ծառայողական, ազատազրուՁցավար և քաղաքացույցերով գործակալով հարցվող մարդկանց անցկացվող ազատահավաքականներն էին:

Հոդվածում նշված կարևոր բառերը բաժանվում են հետևյալ՝
– սահմանափակ հաղորդակցություն
– ադրբեջանահային մարզկերտ
– հարցազրուցավար
– ազատազրուցավար
– խուճակ

Քաղաքացույցներով կամ այլ ամբողջական URL֊երով կարելի է հետաքրքրածությամբ ավելացնել հետևյալ գծերով և ֆորմատով՝
կայքի անունը
կայքի անունը
– …